იუსტიციის სამინისტრო

სასამართლო: იუსტიციის სამინისტროდან 2 თანამშრომელი უკანონოდ გაათავისუფლეს

ორწლიანი სასამართლო დავის შედეგად თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაადგინა, რომ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები, ანა სუბელიანი და თამაზ ახობაძე 2014 წლის იანვარში სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლდნენ.
 
შეგახსენებთ, რომ 2013 წლის ნოემბერში იუსტიციის მინისტრმა, თეა წულუკიანმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი დავით მაისურაძე. სუბელიანის თქმით, ეს ფაქტი მან და ახობაძემ გააპროტესტეს, მათ შორის Facebook პოსტების საშუალებითაც, რასაც წულუკიანის მიერ მათი დაბარება მოყვა. 
 
სუბელიანმა ტაბულასთან საუბარში აღნიშნა, რომ წულუკიანმა სხვა თანამშრომლებთან ისინი შეურაცხმყოფელი ეპითეტებით მოიხსენია - "პირსისხლიანი მთავრობის დანატოვრები", "წინა მთავრობის გადმონაშთები", "ნაციონალების ძლოკვები" და სხვ.
 
სუბელიანის თქმით, მას და ახობაძეს ამის შემდეგ ორი თვის მანძილზე ავიწროვებდნენ და ცდილობდნენ, რომ მათგანვე მიეღოთ განცხადება გათავისუფლების მოთხოვნაზე. 
 
"2013 წლის ნოემბერში წულუკიანმა გაათავისუფლა დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი, რაც მე და ახობაძემ გავაპროტესტეთ, მათ შორის ფეისბუქ პოსტების საშუალებითაც ამას მოყვა წულუკიანის მიერ ჩვენი დაბარება.
 
ჩვენ თბილისში არ ვიყავით, მაგრამ ჩვენს თანამშრომლებთან გვლანძღა, გვიწოდა "წინა მთავრობის გადმონაშთები", "ნაციონალების ძლოკვები", "პირსისხლიანი მთავრობის დანატოვრები" და ა.შ. პლუს, წინ ედო ჩვენი პოსტები ამობეჭდილი სახით და დეტალურად განიხილავდა ლაიქებს და კომენტარებს.
 
ამის შემდეგ ორ თვის განმავლობაში გვავიწროვებდნენ, ცდილობდნენ მივეყვანეთ იქამდე, რომ ჩვენი დაგვეწერა განცხადებები გათავისუფლების მიზნით. ეს არ გავაკეთეთ და 2014 წლის იანვარში გაგვათავისუფლეს რეორგანიზაციის საშუალებით.
 
სასამართლოს წინაშე მოწმეებმა დაადასტურეს ყველაფერი, მათ შორის წულუკიანთან შეხვედრის დეტალები და ის ეპითეტები, რასაც ის გვიწოდებდა. ამდენად, სასამართლომ ეჭქვეშ აღარ დააყენა ის ფაქტი, რომ ჩვენი გათავისუფლება მოხდა დისკრიმინაციის საფუძველზე და უკანონოდ. ასევე წარდგენილი გვქონდა მტკიცებულებები ჩვენი პროფესიონალიზმის დასამტკიცებლად და არც ეს გამხდარა სადაო", - განუცხადა სუბელიანმა ტაბულას.
 
სუბელიანის თქმით, სასამართლომ მისი და ახობაძის მოთხოვნები მთლიანად არ დააკმაყოფილა. მისი თქმით, ისინი ითხოვდნენ აღდგენას, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურებასა და პირგასამტეხლოს, თუმცა მოსამართლემ მათი მოთხოვნა მხოლოდ ოთხი თვის იძულებითი განაცდურის თაობაზე დააკმაყოფლა. სუბელიანი და ახობაძე გასაჩივრებას სააპელაციო სასამართლოში აპირებენ.

განახლება, 8 აპრილი - თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ საქმის განხილვისას, სასამართლოს არ დაუდგენია მოპასუხე ცენტრის მხრიდან მოსარჩელეთა მიმართ დისკრიმინაციის ფაქტების არსებობა. განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:

"თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" ყოფილი თანამშრომლების - ანა სუბელიანისა და თამაზ ახობაძის სარჩელი, მოპასუხე სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის  მიმართ. მხარეთა შორის დავის საგანს წარმოადგენდა სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ბრძანებების ბათილად ცნობა, სამუშაო ადგილზე აღდგენა და იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება.

მოსარჩელეთა განმარტებით, მუშაობდნენ  მოპასუხე ცენტრში პროექტების მენეჯერებად და მიუხედავად იმისა, რომ წარმოადგენდნენ თავიანთი საქმის კვალიფიციურ სპეციალისტებს, 2014 წლის 10 იანვარს, ცენტრის დირექტორის ბრძანებით არაკანონიერად იქნენ გათავისუფლებულნი დაკავებული თანამდებობებიდან, რეორგანიზაციის მოტივით. მოსარჩელეთა მითითებით, მათ მიმართ ხორციელდებოდა დისკრიმინაციული ქმედებები, ხოლო მათი გათავისუფლების საფუძვლად რეორგანიზაციის დასახელება წარმოადგენს მოსარჩელეთა მიმართ დისკრიმინაციის შენიღბვის მცდელობას.

მოპასუხის განცხადებით, სასარჩელო განცხადებაში აღწერილი ფაქტები სიმართლეს არ შეესაბამება, ხოლო რეორგანიზაციის შედეგად, მოსარჩელეთა სამსახურიდან გათავისუფლება მოხდა კანონიერად, ვინაიდან გაუქმდა მათ მიერ დაკავებული თანამდებობები და შეიქმნა ახალი, ფუნქციურად განსხვავებული შტატები, რომელთა დასაკავებლად მოსარჩელეები შესაბამის ცოდნასა და გამოცდილებას არ ფლობდნენ.

სასამართლომ, მხარეთა ახსნა-განმარტებების, საქმეში წარმოდგენილი წერილობითი მტკიცებულებების და მოწმეთა ჩვენებების ურთიერთშეჯერებით განხილვისა და სამართლებრივი შეფასების შედეგად დაადგინა, რომ მოსარჩელეთა სამსახურიდან გათავისუფლება მოხდა მოპასუხე ცენტრში განხორციელებულ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით, რა დროსაც დამსაქმებელმა არ დაიცვა მოქმედი შრომის კანონმდებლობის მოთხოვნები, რომლის თანახმადაც, მხოლოდ რეორგანიზაციის განხორციელება არ შეიძლება იყოს დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი. იმისათვის, რომ ასეთი ქმედება მართლზომიერად ჩაითვალოს, უნდა დასტურდებოდეს რეორგანიზაციული ცვლილებების განსახორციელებლად,  სამუშაო ძალის შემცირების აუცილებლობა, აღნიშნული კი მოპასუხე სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" მიერ ვერ იქნა მითითებული და შესაბამისი მტკიცებულებებით დადასტურებული. საქმის განხილვისას, სასამართლოს არ დაუდგენია მოპასუხე ცენტრის მხრიდან მოსარჩელეთა - თამაზ ახობაძის და ანა სუბელიანის მიმართ დისკრიმინაციის ფაქტების არსებობა.

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ბათილად იქნა ცნობილი მოპასუხე ცენტრის ბრძანებები მოსარჩელეების - თამაზ ახობაძისა და ანა სუბელიანის სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე და მოპასუხე სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრს" თითოეული მოსარჩელის სასარგებლოდ, დაეკისრა ზიანის ანაზღაურება 6500 ლარის ოდენობით. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნა სამსახურში აღდგენის თაობაზე, უსაფუძვლობისა და დაუსაბუთებლობის გამო. 

მოცემული გადაწყვეტილება მხარეთა მიერ საჩივრდება სააპელაციო წესით"

კომენტარები