გივი თარგამაძე

გივი თარგამაძის ექსტრადაციაზე ლიტვამ რუსეთს უარი განუცხადა

ხათუნა ხუციშვილი / ტაბულა

ლიტ­ვამ, რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას, გი­ვი თარ­გა­მა­ძის ეს­ტრა­და­ცი­ა­ზე უა­რი გა­ნუც­ხა­და. ამის შე­სა­ხებ გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბა ვილ­ნი­უ­სის რე­გი­ო­ნულ­მა სა­სა­მარ­თლომ მი­ი­ღო.

სა­სა­მარ­თლოს გა­ნა­ჩე­ნი, ერ­თი­ან­მა ნა­ცი­ო­ნა­ლურ­მა მოძ­რა­ო­ბამ გა­ავ­რცე­ლა და მას­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ რუ­სე­თის მთა­ვა­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რის მოთ­ხოვ­ნა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქის გი­ორ­გი თარ­გა­მა­ძის რუ­სეთ­ში ექ­სტრა­და­ცი­ის შე­სა­ხებ, და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი იყო გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბა­ზე, ’’რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც გი­ორ­გი თარ­გა­მა­ძეს ბრა­ლი ედე­ბა ძა­ლა­დო­ბის, დარ­ბე­ვის, ხან­ძრის გა­ჩე­ნის, სა­კუთ­რე­ბის გა­ნად­გუ­რე­ბის, ია­რა­ღის და ფეთ­ქე­ბა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით გა­დატ­რი­ა­ლე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა­ში. თუმ­ცა, რუ­სუ­ლი პრო­კუ­რა­ტუ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, რი­გი ფაქ­ტო­რე­ბის გა­მო თარ­გა­მა­ძემ და­გეგ­მი­ლი ვერ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა’’.

ლიტ­ვის სა­სა­მარ­თლოს გა­ნა­ჩენ­ში გან­მარ­ტე­ბუ­ლია, რომ 19 მარტს გი­ვი თარ­გა­მა­ძე თა­ვად გა­მოც­ხად­და ლიტ­ვის პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში.

"თარ­გა­მა­ძე აც­ხა­დებ­და, რომ ეს სის­ხლის სა­მარ­თლებ­რი­ვი დევ­ნა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი იყო პო­ლი­ტი­კუ­რი მი­ზე­ზე­ბით, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტში მის საქ­მი­ა­ნო­ბას უკავ­შირ­დე­ბო­და. გი­ორ­გი თარ­გა­მა­ძის მი­ხედ­ვით, რუ­სე­თის გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბა, და­ეწ­ყო მი­სი სის­ხლის სა­მარ­თლებ­რი­ვი დევ­ნა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი იყო რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მტრუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით მის მი­მართ რუ­სე­თის ხე­ლის­ფუ­ლე­ბი­სად­მი მი­სი ოპო­ზი­ცი­უ­რი გან­წყო­ბის გა­მო რო­გორც ომამ­დე ასე­ვე ომის შემ­დეგ, ასე­ვე სხვა­დას­ხვა პოსტ-საბ­ჭო­თა ქვეყ­ნებ­ში დე­მოკ­რა­ტი­ულ პრო­ცე­სებ­ში მი­სი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის გა­მო",-აღ­ნიშ­ნუ­ლია ლიტ­ვის სა­სა­მარ­თლოს გა­ნა­ჩენ­ში.

ლიტ­ვის მთა­ვარ­მა პრო­კუ­რა­ტუ­რამ უა­რი გა­ნაც­ხა­და თარ­გა­მა­ძის ექ­სტრა­და­ცი­ა­ზე რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის­თვის, ვი­ნა­ი­დან "ის და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი ქმე­დე­ბა რო­მე­ლიც გი­ორ­გი თარ­გა­მა­ძის მი­მართ სის­ხლის სა­მარ­თლებ­რი­ვი დევ­ნის დაწ­ყე­ბის დაწ­ყე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი გახ­და, შე­ე­სა­ბა­მე­ბა ლიტ­ვის რეს­პუბ­ლი­კის სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 21-ე მუხ­ლის პირ­ველ პა­რაგ­რაფს და 283-ე მუხ­ლის მე­ო­რე ნა­წილს და არ არის სის­ხლის სა­მარ­თლის და­ნა­შა­უ­ლი ლიტ­ვის რეს­პუბ­ლი­კა­ში".

გარ­და ამი­სა, ლიტ­ვის სა­სა­მარ­თლო საქ­მე­ში პო­ლი­ტი­კურ სარ­ჩულ­ზეც სა­უბ­რობს.

„სა­სა­მარ­თლოს­თვის მი­წო­დე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის შე­ფა­სე­ბი­სას, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია აღ­ვნიშ­ნოთ, რომ გი­ორ­გი თარ­გა­მა­ძე რუ­სეთ­ში  შე­იძ­ლე­ბა იდევ­ნე­ბო­დეს პო­ლი­ტი­კუ­რი ნიშ­ნი­თაც. ეს მტკიც­დე­ბა ფაქ­ტით, რომ რუ­სე­თის ინ­ტერ­პო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ბი­უ­როს მი­ერ გი­ორ­გი თარ­გა­მა­ძე­ზე სა­ერ­თა­შო­რი­სო ძებ­ნის გა­მოც­ხა­დე­ბა ზე­მო­თაღ­ნიშ­ნუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის გა­მო შეწ­ყდა მას შემ­დეგ, რაც ინეტ­რპო­ლის მთა­ვარ­მა სამ­დივ­ნომ ცნო, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ძებ­ნა იყო პო­ლი­ტი­კუ­რი მი­ზე­ზით და წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა­ში მო­დი­ო­და ინ­ტერ­პო­ლის კონ­სტი­ტუ­ცი­ის მე-3 მუხ­ლთან, რო­მე­ლიც სას­ტი­კად უკ­რძა­ლავს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას პო­ლი­ტი­კუ­რი, სამ­ხედ­რო, რე­ლი­გი­უ­რი ან რა­სობ­რი­ვი ხა­სი­ა­თის საქ­მე­ებ­ში რა­ი­მე ტი­პის ჩა­რე­ვას. იგი­ვე მი­ზე­ზით, გი­ორ­გი თარ­გა­მა­ძე­ზე ძებ­ნა შეწ­ყდა ლიტ­ვის კრი­მი­ნა­ლუ­რი პო­ლი­ცი­ის ბი­უ­როს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გან­ყო­ფი­ლე­ბის მი­ერ, რო­მე­ლიც აწარ­მო­ებ­და ძებ­ნას ლიტ­ვის რეს­პუბ­ლი­კა­ში“, - აღ­ნიშ­ნუ­ლია გა­ნა­ჩენ­ში. 

’’ლიტ­ვის რეს­პუბ­ლი­კის სის­ხლის სა­მარ­თლის საპ­რო­ცე­სო კო­დექ­სის 31-ე მუხ­ლის, 71-ე მუხ­ლის მე-3 ნა­წი­ლის, 1-ლი ქვე­პუნ­ქტის და 73-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლის მი­ხედ­ვით, სა­სა­მარ­თლო იღებს შემ­დგომ გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბას:
იწო­ნებს ლიტ­ვის რეს­პუბ­ლი­კის მთა­ვა­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რის მი­ერ 2013 წლის 15 აპ­რილს გა­მო­ცე­მულ გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბას, რომ უა­რი ეთ­ქვას რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქის გი­ორ­გი თა­რა­გა­მა­ძის, და­ბა­დე­ბუ­ლი 1968 წლის 23 ივ­ლისს სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მცხოვ­რე­ბი ქ. თბი­ლის­ში, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ექ­სტრა­და­ცი­ა­ზე მის მი­მართ სის­ხლის სა­მარ­თლებ­რი­ვი დევ­ნის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის მიზ­ნით.
გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბა სა­ბო­ლო­ოა და გა­სა­ჩივ­რე­ბას არ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა", - ნათ­ქვა­მია სა­სა­მარ­თლოს გან­ცხა­დე­ბა­ში.

კომენტარები