სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები, ხარჯები და საარსებო მინიმუმი

მთავრობის სოციალური ბიუჯეტის გაზრდის მომხრეებს არგუმენტად ხშირად მოჰყავთ ფაქტი, რომ ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი შემოსავლებზე უფრო მაღალია. ბოლო წლების ანალიზი აჩვენებს, რომ ეს ტენდენცია იცვლება.

ცხრილიდანაც კარგად ჩანს, რომ 2008-2010 წლებში, ერთ სულ მოსახლეზე, როგორც შემოსავლები, ასევე ხარჯი საგრძნობლად აღემატება საარსებო მინიმუმით გათვალისწინებულ თანხას. ამასთან, 2009 წლიდან ერთ სულზე შემოსავალი ხარჯებს აჭარბებს.

2001-2010 წლებში, საქართველოში ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი თითქმის 200%-ით გაიზარდა. ყველაზე მაღალი წილი – 40% – დაქირავებული შრომიდან და თვითდასაქმებიდან მიღებულ შემოსავლებს აქვს. აქედან მიღებული შემოსავლები 2001-2010 წლებში 300%-ით გაიზარდა.

მოქალაქის საერთო შემოსავლებში შემდეგი ყველაზე მაღალი წილი – 25% – სახელმწიფოსგან მიღებულ სხვადასხვა დახმარებებს, ფულად გზავნილებსა თუ ჩუქებით მიღებული ფულის წილს უჭირავს. ეს მაჩვენებელი 2001-2010 წლებში 600%-ით გაიზარდა.

მოქალაქის საერთო შემოსავლის 10%-ს აღემატება სესხების ან დანაზოგების გამოყენების წილი. ეს უკანასკნელი ამ პერიოდში ყველაზე მეტად – 700%-ით გაიზარდა.

-2010 წლებში ხარჯებმა 100%-ით მოიმატა. აქედან დაახლოებით 60%-ით გაიზარდა სურსათის, სასმელისა და თამბაქოს ნაწარმის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი, 200%-ზე ოდნავ მეტად – სათბობსა და ელექტროენერგიაზე გაწეული დანახარჯი, თითქმის 300%-ით – ტრანსპორტზე გაწეული და ჯანმრთელობის დაცვაზე მიმართული ხარჯები, 100%-ზე მეტად – განათლებაზე, კულტურასა და დასვენებაზე გაწეული ხარჯი, დაახლოებით 100%-ით კი – დანაზოგების მაჩვენებელი.

2001-2010 წლებში შემოსავლის ზრდა 100%-ით უსწრებდა ხარჯების ზრდას. ეს მიუთითებს ინფლაციურ გადასახადზე: მოსახლეობა მსგავს პროდუქციასა და მომსახურებაში წლიდან წლამდე გაზრდილ თანხას იხდის. ეს ფაქტი თავისთავად ქმნის განცდას, რომ საარსებო მინიმუმი უფრო მაღალია, ვიდრე ინდივიდის შემოსავალი.

 

 

კომენტარები