2024 წლის არჩევნები

ცესკო საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნების შექმნასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს

ტაბულა

ცესკო საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნების შექმნის საკითხს ეხმიანება და აქვეყნებს განცხადებას, სადაც ნათქვამია, რომ შეგროვებული ხელმოწერების მიუხედავად, საზოგადოების მოთხოვნა იურიდიულ შედეგს ვერ გამოიღებს, რადგან საარჩევნო კანონმდებლობა მსგავს პროცედურას არ ითვალისწინებს.

ამავე განცხადებაში აღნიშულია, რომ ზოგადად, სხვა სახელმწიფოში საარჩევნო უბნების შექმნის საკითზე ცესკო საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული ინფორმაციისა და რეკომენდაციების შესაბამისად მუშაობს.

"საზოგადოებისთვის გვინდა დეტალურად განვმარტოთ საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნების შექმნასთან დაკავშირებული საკითხები. პირველ რიგში აღვნიშნავთ, რომ საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნების გახსნის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება იურიდიულ შედეგს ვერ გამოიღებს, რადგან საარჩევნო კანონმდებლობა მსგავს პროცედურას არ ითვალისწინებს. საარჩევნო კოდექსის თანახმად, სხვა სახელმწიფოში საარჩევნო უბნებს ქმნის ცესკო არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 30-ე დღისა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაცემების საფუძველზე, არანაკლებ 50 და არაუმეტეს 3 000 ამომრჩევლისათვის.  შესაბამისად, სხვა სახელმწიფოში საარჩევნო უბნების შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება, რომელიც ცესკოს მიერ მიიღება სხდომაზე, ეყრდნობა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებულ მონაცემებს.

კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ამომრჩეველთა ერთიანი და სპეციალური სიების ფორმირების საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია სხვა სახელმწიფოში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების მიერ არჩევნებში მონაწილეობასთან. კერძოდ, ამომრჩეველთა ერთიანი სია დგება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ცესკოსთვის გადმოცემული იმ ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემების საფუძველზე, რომლებიც საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე დგანან.

სპეციალური სიების საშუალებით კენჭისყრის დღეს სხვა სახელმწიფოში მყოფი ამომრჩევლები ხმას აძლევენ, თუ ისინი დგანან საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე, ასევე თუ რეგისტრირებული არიან საზღვარგარეთ და არ დგანან საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე, აგრეთვე ამომრჩევლები, რომლებიც არ დგანან საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე და არ არიან რეგისტრირებული საზღვარგარეთ, მაგრამ არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მე-19 დღისა რეგისტრაციას გაივლიან სხვა სახელმწიფოში შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიაში, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საქართველოს საკონსულო დაწესებულებაში.

ამ პირთა (გარდა საზღვარგარეთ რეგისტრირებული პირებისა) სიას ადგენს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე-18 დღისა გადასცემს ცესკოს. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პერიოდში, არჩევნების დანიშვნიდან არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მე-19 დღისა, ამომრჩეველი თავისუფლდება საკონსულო აღრიცხვისთვის დაწესებული საკონსულო მოსაკრებლის გადახდისგან. საზღვარგარეთ რეგისტრირებულ პირთა სიას კი ადგენს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო და კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე-18 დღისა გადასცემს ცესკოს". - ვკითხულობთ ცესკოს განცხადებაში.

აღნიშნული ინიციატივა პოლიტიკურ პარტიებს გირჩი-მეტი თავისუფლებასა და დროას ეკუთვნის. გირჩი-დროა 5 დეკემბრიდან აწარმოებს კამპანიას, სახელწოდებით საარჩევნო ყუთი შენს ქალაქში, რომელიც ერთ მილიონამდე ქართველი ემიგრანტისათვის საარჩევნო ხმის უფლების მოპოვებას ემსახურება.

კომენტარები