არენა

დავით უსუფაშვილი: ორივე მხარეს დამატებითი პასუხისმგებლობა გვეკისრება

სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბის მო­პო­ვე­ბის შემ­დეგ, სა­კად­რო გეგ­მებ­ზე, პო­ლი­ტი­კურ ხედ­ვებ­სა და სა­გა­რეო კურ­ს­ზე ტა­ბუ­ლა კო­ა­ლი­ცია ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის ერ­თ­-ერთ ლი­დერს, და­ვით უსუ­ფაშ­ვილს ესა­უბ­რა. გთა­ვა­ზობთ მას­თან ინ­ტერ­ვი­უს.

დღე­ვან­დე­ლი გა­და­სა­ხე­დი­დან, რო­გორ შე­ა­ფა­სებ­დით წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო პრო­ცესს და უშუ­ა­ლოდ არ­ჩევ­ნე­ბის პრო­ცესს?

პრო­ცე­სი იყო ძა­ლი­ან ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი – წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო ვი­თა­რე­ბა ქვე­ყა­ნა­ში დამ­კ­ვიდ­რ­და 2011 წლის ოქ­ტომ­ბ­რი­დან, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბის­თა­ნა­ვე. ეს იყო ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლი და­პი­რის­პი­რე­ბა სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო პარ­ტი­ა­სა და კო­ა­ლი­ცი­ას შო­რის. სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო პარ­ტი­ის მხა­რეს აღ­მოჩ­ნ­და პრაქ­ტი­კუ­ლად მთე­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო მან­ქა­ნა: სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ძა­ლა­უფ­ლე­ბა, ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი, ფი­ნან­სუ­რი, პო­ლი­ცი­უ­რი, სა­სა­მარ­თ­ლო რე­სურ­სე­ბი, მე­დი­ის უდი­დე­სი ნა­წი­ლი. კო­ა­ლი­ცი­ას მო­უ­წია უკი­დუ­რე­სად უთა­ნას­წო­რო ბრძო­ლა­ში კონ­კუ­რენ­ცია არა პო­ლი­ტი­კურ ძა­ლას­თან, არა­მედ სა­ხელ­მ­წი­ფოს­თან, რო­მე­ლიც მის წი­ნა­აღ­მ­დეგ იყო მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი.

გზა­ზე ბევ­რი ხი­ფა­თი იყო. მათ შო­რის ის, რომ კო­ა­ლი­ცი­ას და მო­სახ­ლე­ო­ბას არ ჩა­ექ­ნია ხე­ლი არ­ჩევ­ნე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­ზე – რომ რა აზ­რი აქვს, არ­ჩევ­ნებ­საც ხომ ბო­ლომ­დე გა­ა­ყალ­ბე­ბენ. მაგ­რამ ბო­ლომ­დე შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნეთ რწმე­ნა და პო­ლი­ტი­კუ­რი ხა­ზი. ამან გა­ა­მარ­თ­ლა, რად­გან სა­ზო­გა­დო­ე­ბა აღ­მოჩ­ნ­და მო­წო­დე­ბის სი­მაღ­ლე­ზე პო­ლი­ტი­კუ­რი კულ­ტუ­რის და პრინ­ცი­პუ­ლო­ბის თვალ­საზ­რი­სით. თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მათ არ ჰქონ­დათ პო­ზი­ცი­ის ხმა­მაღ­ლა გა­მო­ხატ­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბა, იყო უზარ­მა­ზა­რი ზე­წო­ლა, მაგ­რამ მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი პო­ზი­ცია მო­ი­ტა­ნეს პირ­ველ ოქ­ტომ­ბ­რამ­დე და ბი­უ­ლე­ტენ­ში ასა­ხეს.

დღე­ვან­დე­ლი გა­და­სა­ხე­დი­დან ამ არ­ჩევ­ნე­ბის­თ­ვის სა­მარ­თ­ლი­ა­ნის დარ­ქ­მე­ვა ძა­ლი­ან რთუ­ლია – ის, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ და­მარ­ცხე­ბა აღი­ა­რა, არ ნიშ­ნავს, რომ პა­ტი­ო­სა­ნი ბრძო­ლის­თ­ვის იყო გან­წყო­ბი­ლი და მას­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და.

ეუთო-ს დას­კ­ვ­ნა­ში ნათ­ქ­ვა­მი­ა, რომ თა­ვი­სუ­ფა­ლი არ­ჩევ­ნე­ბი ჩა­ტარ­და. ამ დას­კ­ვ­ნას ეთან­ხ­მე­ბით?

არ­ჩევ­ნე­ბის დღე სჯობ­და კამ­პა­ნი­ის დღე­ებს – ეს უზ­რუნ­ველ­ყ­ვეს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის დამ­კ­ვირ­ვებ­ლებ­მა. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას არ ჰქონ­და ილუ­ზი­ა, რომ ისი­ნი რა­მე­ზე თვალს და­ხუ­ჭავ­დ­ნენ. მე­ო­რე, ეს უზ­რუნ­ველ­ყო ჩვე­ნი კო­ა­ლი­ცი­ის სა­არ­ჩევ­ნო მან­ქა­ნის, ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის კარ­გ­მა მუ­შა­ო­ბამ – ყვე­ლა უბან­ზე გვქონ­და სა­თა­ნა­დო კონ­ტ­რო­ლი, თუმ­ცა იყო დარ­ღ­ვე­ვის ძა­ლი­ან ბევ­რი შემ­თხ­ვე­ვა. ახ­ლაც მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­ჩივ­რე­ბის გან­ხილ­ვა. მაგ­რამ ჯამ­ში, მთლი­ა­ნი პრო­ცე­სი იყო უკე­თე­სი, ვიდ­რე სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ა.

რა ცვლი­ლე­ბებს აპი­რებს ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა? მთავ­რო­ბის შე­სა­ხებ მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი თუ და­იწყო და ვინ შე­იძ­ლე­ბა ვი­ხი­ლოთ მთავ­რო­ბა­ში? პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე ივა­ნიშ­ვილ­მა გა­ნაცხა­და, რომ გუნ­დის არ­ცერ­თ­მა წევ­რ­მა არ იცის, ვის რას უპი­რებს – რას ნიშ­ნავს ეს?

მთავ­რო­ბის კან­დი­და­ტუ­რე­ბი ჯერ არ გვყავს. კო­ა­ლი­ცი­ას ბევ­რი საქ­მე აქვს ერ­თ­დ­რო­უ­ლად სა­კე­თე­ბე­ლი – მათ­ში არის გარ­კ­ვე­უ­ლი პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი დრო­ის თვალ­საზ­რი­სით. პირ­ვე­ლი, ესაა სა­არ­ჩევ­ნო პრო­ცე­სის დას­რუ­ლე­ბა და გარ­კ­ვე­ვა, ვინ შე­დის პარ­ლა­მენ­ტ­ში და ვინ ვე­რა. მე­ო­რე – სე­რი­ო­ზუ­ლი ამო­ცა­ნა­ა, უზ­რუნ­ველ­ვ­ყოთ სა­ხელ­მ­წი­ფო სტრუქ­ტუ­რე­ბის მუ­შა­ო­ბა­ში შე­ფერ­ხე­ბის არ­დაშ­ვე­ბა. თუმ­ცა ვხე­დავთ გარ­კ­ვე­ულ სიგ­ნა­ლებს – მა­გა­ლი­თად, დღეს თბი­ლის­ში გა­ცი­ლე­ბით კან­ტი­კუნ­ტად და­ი­ა­რე­ბი­ან სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის მან­ქა­ნე­ბი, ვიდ­რე წი­ნა დღე­ებ­ში. ამი­ტომ, ჩვე­ნი ამო­ცა­ნა­ა, რომ სა­ხელ­მ­წი­ფოს ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რე­ბა არ შე­ფერ­ხ­დეს – სა­მუ­შაო ჯგუ­ფის მი­ზა­ნი, რო­მე­ლიც პრე­ზი­დენ­ტ­თან, მთავ­რო­ბას­თან კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბის­თ­ვის შე­იქ­მ­ნა, ისა­ა, რომ უახ­ლო­ეს რამ­დე­ნი­მე კვი­რა­ში უზ­რუნ­ველ­ვ­ყოთ წეს­რი­გი და სა­ხელ­მ­წი­ფოს ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რე­ბა.

შემ­დე­გი ამო­ცა­ნაა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტ­თან და ჯერ კი­დევ მოქ­მედ მთავ­რო­ბას­თან კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი – ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის გა­და­ბა­რე­ბა არ ხდე­ბა ერთ დღე­ში და არაა მარ­ტი­ვი პრო­ცე­სი. ამი­ტომ, ვალ­დე­ბუ­ლი ვართ, სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რი­ვი ინ­ტე­რე­სი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, შე­ვი­დეთ დი­ა­ლოგ­ში, გა­ვარ­კ­ვი­ოთ გარ­კ­ვე­უ­ლი სა­კითხე­ბი. შემ­დე­გი ამო­ცა­ნა უკ­ვე პარ­ლა­მენ­ტის ფორ­მი­რე­ბა და მი­სი ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რე­ბის­თ­ვის სა­ჭი­რო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა­ა, მათ შო­რის, სა­კად­რო. მხო­ლოდ ამის შემ­დეგ მო­დის მთავ­რო­ბის ფორ­მი­რე­ბის სა­კითხი. უახ­ლო­ეს ერთ კვი­რა­ში, შე­საძ­ლო­ა, ეს არ იყოს ჩვე­ნი ში­და კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბის თე­მა, რაც არ ნიშ­ნავს, რომ არ ვფიქ­რობთ.

ივა­ნიშ­ვილ­მა გა­ნაცხა­და, რომ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მთავ­რო­ბი­დან არა­ვინ არ იქ­ნე­ბა მის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში. თქვა ისიც, რომ ერ­თა­დერ­თი სწო­რი ნა­ბი­ჯი, რაც სა­ა­კაშ­ვილ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­დად­გას, არის გა­დად­გო­მა. შეგ­ვიძ­ლია გა­ვიხ­სე­ნოთ სო­ზარ სუ­ბა­რის გან­ცხა­დე­ბაც, რომ ყვე­ლა სა­ფუძ­ვე­ლი არ­სე­ბობს პრე­ზი­დენ­ტის იმ­პიჩ­მენ­ტის­თ­ვის. ამის პა­რა­ლე­ლუ­რად ივა­ნიშ­ვი­ლი ამ­ბობს, რომ სა­ა­კაშ­ვილ­თა­ნაც კი მზად ხართ თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა­ზე. რა დო­ნე­ზე აპი­რებთ თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბას?

ჩვენ არ მოგ­ვ­წონ­და და არ მოგ­ვ­წონს სა­ა­კაშ­ვი­ლის და ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის პო­ლი­ტი­კუ­რი კურ­სი – ამ სა­კითხ­ში არა­ფე­რი შეც­ვ­ლი­ლა. მაგ­რამ ჩვე­ნი პრინ­ცი­პი, რომ უნ­და ვი­მოქ­მე­დოთ კონ­ს­ტი­ტუ­ცი­ის ფარ­გ­ლებ­ში, რჩე­ბა ძა­ლა­ში. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კონ­ს­ტი­ტუ­ცი­ით ჩა­ტარ­და სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბი და ამას მოჰ­ყ­ვე­ბა მთავ­რო­ბის შეც­ვ­ლა. მყი­სი­ე­რად პრე­ზი­დენ­ტის შეც­ვ­ლის სა­კითხი არ და ვერ გვარ­დე­ბა. ის, რაც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გა­ნაცხა­და, არ არის ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი მოთხოვ­ნა. ივა­ნიშ­ვილ­მაც გან­მარ­ტა, ჩვენ არა­ნა­ირ წი­ნა­პი­რო­ბას არ ვა­ყე­ნებთ. გვეს­მის, რომ მოქ­მე­დი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბი არი­ან მოქ­მე­დი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბი. არ ვა­პი­რებთ, რომ რა­ღაც ულ­ტი­მა­ტუ­მე­ბით და ზე­წო­ლე­ბით ვი­ღა­ცებს თა­ნამ­დე­ბო­ბე­ბი და­ვა­ტო­ვე­ბი­ნოთ. კა­ნო­ნის მხრი­დან გან­საზღ­ვ­რუ­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბით, შე­იძ­ლე­ბა ბევრს მო­უ­წი­ოს არა მარ­ტო თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­ტო­ვე­ბა, არა­მედ სის­ხ­ლის სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვი პა­სუ­ხის­გე­ბაც, მაგ­რამ ეს კა­ნო­ნის საქ­მე­ა. მინ­და ცხა­დი იყოს: ჩვენ არა­თუ მზად ვართ, ვალ­დე­ბუ­ლიც ვართ, გვქონ­დეს დი­ა­ლო­გი და სა­მუ­შაო ვი­თა­რე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტ­თან და სხვა თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რებ­თან, რომ­ლე­ბიც რჩე­ბი­ან თა­ნამ­დე­ბო­ბებ­ზე არ­ჩევ­ნე­ბის შე­დე­გე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად.

სა­მუ­შაო ჯგუ­ფიც შე­იქ­მ­ნა იმ მიზ­ნით, რომ ეს კონ­ტაქ­ტე­ბი იყოს ინ­ტენ­სი­უ­რი – შე­საძ­ლო­ა, ყო­ველ­დღი­უ­რად გაჩ­ნ­დეს პრობ­ლე­მე­ბი. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უამ­რა­ვი მო­ქა­ლა­ქე თავს მი­იჩ­ნევს უსა­მარ­თ­ლო­ბის მსხვერ­პ­ლად – თა­ვი­დან უნ­და ავი­ცი­ლოთ გარ­თუ­ლე­ბე­ბი და თვით­ნე­ბუ­რი ძა­ლა­დობ­რი­ვი მოქ­მე­დე­ბე­ბი. ამ სა­კითხ­ში ჩვენ გვჭირ­დე­ბა თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა. ასე­ვე, არ­სე­ბობს ზე­პარ­ტი­უ­ლი ამო­ცა­ნე­ბი: ქვეყ­ნის უსაფ­რ­თხო­ე­ბა, საზღ­ვ­რე­ბის დაც­ვა, ფი­ნან­სუ­რი უსაფ­რ­თხო­ე­ბა, უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა, რომ ეკო­ნო­მი­კა არ შე­ფერ­ხ­დეს. ჩვენ ყვე­ლა ამ თე­მა­ზე მოგ­ვი­წევს სა­უ­ბა­რი და პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის აღე­ბა, ზო­გან მო­ნი­ტო­რინ­გის მეშ­ვე­ო­ბით, ზო­გან გარ­კ­ვე­უ­ლი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის მეშ­ვე­ო­ბით – სა­ნამ მოხ­დე­ბა ის, რაც მო­სახ­დე­ნი­ა.

რო­დე­საც ჩვენ ვამ­ბობთ, რომ არ­ჩევ­ნე­ბის გზით ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის შეც­ვ­ლის პრე­ცე­დენ­ტი იქ­მ­ნე­ბა, ერ­თი რამ არ უნ­და გა­მოგ­ვ­რ­ჩეს – ვი­ნა­ი­დან ის ახ­ლა იქ­მ­ნე­ბა, ნიშ­ნავს, რომ ად­რე არა­სო­დეს მომ­ხ­და­რა. ამი­ტომ, ორი­ვე მხა­რეს და­მა­ტე­ბი­თი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა გვე­კის­რე­ბა – უკ­ვე ოპო­ზი­ცი­ა­ში გა­და­სულ ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბას და უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში მო­სულ კო­ა­ლი­ცია ქარ­თულ ოც­ნე­ბას.

ივა­ნიშ­ვი­ლის თქმით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო შე­ი­ნარ­ჩუ­ნებს NATO-სკენ და ევ­რო­პის­კენ კურსს და, ამავ­დ­რო­უ­ლად, ეც­დე­ბა რუ­სე­თი და­არ­წ­მუ­ნოს, რომ ეს მის­თ­ვის საფ­რ­თხე არ იქ­ნე­ბა. მან­ვე გა­ნაცხა­და, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო თა­ვი­სი მოქ­მე­დე­ბე­ბით მი­სა­ღე­ბი უნ­და იყოს ყვე­ლა მე­ზობ­ლის­თ­ვის. რო­გორ უნ­და და­არ­წ­მუ­ნოთ რუ­სე­თი, რომ NATO არ არის მის­თ­ვის საფ­რ­თხე, რო­ცა რუ­სე­თის უსაფ­რ­თხო­ე­ბის დოქ­ტ­რი­ნა­ში ალი­ან­სის გა­ფარ­თო­ე­ბა საფ­რ­თხედ არის შე­ფა­სე­ბუ­ლი?

ისე­ვე, რო­გორც ეს მო­ა­ხერ­ხეს ბალ­ტი­ის­პი­რე­თის ქვეყ­ნებ­მა, ან ბულ­გა­რეთ­მა და რუ­მი­ნეთ­მა. არც იმ ქვეყ­ნე­ბის NATO-ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბა წარ­მო­ედ­გი­ნა რუ­სეთს და მა­ში­ნაც თვლი­და, რომ ეს მას და­ა­ზა­რა­ლებ­და. მაგ­რამ ამ ქვეყ­ნე­ბის მსგავ­სად, ჩვენც უნ­და მო­ვა­ხერ­ხოთ. ეს არ ნიშ­ნავს, რომ პრო­ცე­სი ად­ვი­ლი იქ­ნე­ბა, ან შედ­გე­ბა შეხ­ვედ­რა პუ­ტინ­თან და იგი ერ­თი შეხ­ვედ­რი­დან ამას გა­ი­გებს და და­ი­ჯე­რებს. ასე არ იქ­ნე­ბა. უნ­და მო­ვა­ხერ­ხოთ, რომ რუ­სეთ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში არ აღ­მოვ­ჩ­ნ­დეთ მარ­ტო, რო­გორც 2008 წლის აგ­ვის­ტო­ში – ვგუ­ლის­ხ­მობ ფი­ზი­კუ­რად და არა მო­რა­ლუ­რად და პო­ლი­ტი­კუ­რად. და მე­ო­რე: არ უნ­და მი­ვი­ღოთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მსხვერ­პ­ლ­შე­წირ­ვის პრო­ცეს­ში, რომ მა­ინ­ც­და­მა­ინც სა­ქარ­თ­ვე­ლო უნ­და შე­ე­წი­როს გლო­ბა­ლურ და­პი­რის­პი­რე­ბას თუ პრო­ცე­სებს. უსაფ­რ­თხო­ე­ბის ქოლ­გა გვჭირ­დე­ბა იმის­თ­ვის, რომ უსაფ­რ­თხო­ე­ბა მარ­თ­ლა უზ­რუნ­ველ­ვ­ყოთ და არა იმის­თ­ვის, რომ მი­სი მო­პო­ვე­ბის პრო­ცეს­ში ნა­ხე­ვა­რი სა­ქარ­თ­ვე­ლო დავ­კარ­გოთ.

2004 წელ­საც იყო პრობ­ლე­მე­ბი და რის­კე­ბი, თუმ­ცა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მოქ­მე­დე­ბე­ბით ჯერ­ჯე­რო­ბით ვერც NATO-ში შე­ვე­დით და ვერც რუ­სე­თის ჯა­რი გა­ვიყ­ვა­ნეთ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ი­დან. რუ­სეთ­მა უკეთ მო­ი­კა­ლა­თა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. ამი­ტომ, თუ ვი­ძა­ხეთ, რომ უსაფ­რ­თხო­ე­ბა და NATO გვინ­და, მაგ­რამ ამ პრო­ცეს­ში ვერ უზ­რუნ­ველ­ვ­ყა­ვით სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დაც­ვა, ეს არ იქ­ნე­ბა სწო­რი პო­ლი­ტი­კა და სწო­რი შე­დე­გი.

ევ­რო­კავ­შირ­თან, NATO-სთან, აშ­შ­-­ს­თან კი­დევ უფ­რო გა­ვაღ­რ­მა­ვებთ ურ­თი­ერ­თო­ბებს – ესაა ჩვე­ნი პროგ­რა­მუ­ლი ამო­ცა­ნა და პო­ლი­ტი­კუ­რი ხედ­ვა. ჩვენ­მა და­სავ­ლელ­მა პარ­ტ­ნი­ო­რებ­მა არ და­ი­ჯე­რეს სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო პრო­პა­გან­და – მათ სჯე­რათ, რომ ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კურ ორი­ენ­ტი­რებს არა­თუ არ შეც­ვ­ლის, არა­მედ აპი­რებს, უფ­რო სე­რი­ო­ზუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გას დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ინ­ს­ტი­ტუ­ტე­ბის შექ­მ­ნის თვალ­საზ­რი­სით, რაც აუცი­ლე­ბე­ლი წი­ნა­პი­რო­ბაა შემ­დ­გო­მი ინ­ტეგ­რა­ცი­ის­თ­ვის.

პოს­ტ­საბ­ჭო­თა სივ­რ­ცე­ში, ბალ­ტი­ის გარ­და, მშვი­დო­ბი­ა­ნად ძა­ლა­უფ­ლე­ბის გა­და­ბა­რე­ბის სა­მი შემ­თხ­ვე­ვა მოხ­და – უკ­რა­ი­ნა, ბე­ლა­რუ­სი და მოლ­დო­ვა. ბე­ლა­რუს­სა და უკ­რა­ი­ნა­ში დე­მოკ­რა­ტი­ის დო­ნე მკვეთ­რად გა­უ­ა­რეს­და, მოლ­დო­ვა­ში შე­და­რე­ბით უკე­თე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბა­ა. რა გა­რან­ტი­ე­ბი არ­სე­ბობს, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მოლ­დო­ვის მა­გა­ლი­თი გან­მე­ორ­დე­ბა?

მთა­ვა­რი გა­რან­ტია სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი. მე­ო­რე გა­რან­ტი ალ­ბათ არის კო­ა­ლი­ცია და მი­სი პო­ლი­ტი­კუ­რი შე­მად­გენ­ლო­ბა, ლი­დე­რე­ბი, პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ე­ბი. ივა­ნიშ­ვი­ლის და­პი­რე­ბა, რომ ის მა­ლე წა­ვა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­დან, ამ თე­მა­საც ეხ­მი­ა­ნე­ბა – ის თვლის და ვე­თან­ხ­მე­ბი, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის არ­ჩევ­ნე­ბით შეც­ვ­ლის პრე­ცე­დენ­ტი გახ­დე­ბა ურ­ყე­ვი მა­შინ, რო­დე­საც ის გან­მე­ორ­დე­ბა და არ დარ­ჩე­ბა პრე­ცე­დენ­ტად.

ყვე­ლა, ვინც დე­მოკ­რა­ტი­ულ ინ­ს­ტი­ტუ­ტებს ზღუ­დავს, ამას იმი­ტომ აკე­თებს, რომ არ უნ­და დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პრო­ცე­სის შე­დე­გად წას­ვ­ლა.

ჩვენ არ გვე­ში­ნი­ა, თუ ჩვენ­ზე უკე­თე­სი ძა­ლა ამო­ი­მარ­თე­ბა ამ ოთხი წლის მან­ძილ­ზე და ის მო­ვა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში – ესაა წი­ნა­პი­რო­ბა, რომ დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ინ­ს­ტი­ტუ­ტე­ბი არ შე­იზღუ­დოს.

ამას­თან, დი­დია ხოლ­მე გარ­კ­ვე­უ­ლი რე­ვან­შის, ან­გა­რიშ­ს­წო­რე­ბის ცდუ­ნე­ბა, ან თუნ­დაც იმა­ვე არას­წორ გზა­ზე დად­გო­მის, რაც სა­ა­კაშ­ვილ­მა გა­ა­კე­თა – რომ ამ­დე­ნი ხალ­ხი მხარს მი­ჭერს, ე.ი. ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა ჩემს მხა­რე­სა­ა. ჩვენ სწრა­ფად უნ­და მო­ვა­ხერ­ხოთ დე­მონ­ს­ტ­რი­რე­ბა, რომ მარ­თ­ლაც პა­ტივს ვცემთ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბულ აზრს – ვგუ­ლის­ხ­მობ არა თვე­ებს, არა­მედ დღე­ებს. უნ­და უზ­რუნ­ველ­ვ­ყოთ სიტყ­ვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, ასე­ვე თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­სა­მარ­თ­ლო. ამის­თ­ვის სულ ორი-­სა­მი თვე გვაქვს – ამას ყვე­ლა და­ი­ნა­ხავს და კითხ­ვე­ბიც მო­იხ­ს­ნე­ბა, ან ვერ და­ი­ნა­ხავს და ცუ­დად წა­ვა საქ­მე, ჩვე­ნიც და ქვეყ­ნი­საც.

ივა­ნიშ­ვი­ლის თქმით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო დი­დი გე­ო­პო­ლი­ტი­კუ­რი მო­თა­მა­შე არ უნ­და იყოს, რე­გი­ო­ნულ მო­თა­მა­შედ უნ­და დარ­ჩეს. რას გუ­ლის­ხ­მობს ეს? სა­ქარ­თ­ვე­ლო სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნე­ზე აღარ იქ­ნე­ბა აქ­ტი­უ­რი? მა­გა­ლი­თად, ავ­ღა­ნეთ­ში?

ჩვენ ავ­ღა­ნეთ­ში არა­ფერს არ შევ­წყ­ვეტთ, ამ თე­მე­ბით სპე­კუ­ლი­რე­ბის გარ­და. ჯერ კი­დევ მოქ­მე­დი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ავ­ღა­ნე­თის თე­მით უბ­რა­ლოდ სპე­კუ­ლი­რებ­და. რო­დე­საც მთე­ლი და­ნარ­ჩე­ნი დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სამ­ყა­რო აწყობ­და კონ­ტინ­გენ­ტის ნელ­-­ნე­ლა შემ­ცი­რე­ბის გეგ­მებს, სა­ა­კაშ­ვი­ლი იყო ერ­თა­დერ­თი, რო­მე­ლიც მუდ­მი­ვად მზად იყო, კონ­ტინ­გენ­ტი გა­ე­ზარ­და. ეს იყო მცდე­ლო­ბა, მო­ე­პო­ვე­ბი­ნა გარ­კ­ვე­უ­ლი დი­ვი­დენ­დე­ბი და კრე­დი­ტი და­სავ­ლე­თის თვალ­ში. ეს იყო გარ­კ­ვე­უ­ლი პრო­ვინ­ცი­ა­ლიზ­მის გა­მოვ­ლი­ნე­ბა – თუ გვინ­და, გავ­ხ­დეთ დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სამ­ყა­როს წევ­რი და მი­სი თა­ნას­წო­რუფ­ლე­ბი­ა­ნი მო­ნა­წი­ლე, უნ­და მივ­ყ­ვეთ გარ­კ­ვე­ულ სტან­დარ­ტებს და ტენ­დენ­ცი­ებს.

აუცი­ლებ­ლად უნ­და მი­ვი­ღოთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა გლო­ბა­ლუ­რი უსაფ­რ­თხო­ე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა­ში, სხვა­ნა­ი­რად ჩვე­ნი უსაფ­რ­თხო­ე­ბა ვერ იქ­ნე­ბა გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი. მაგ­რამ ისიც უნ­და გვეს­მო­დეს, რომ არ და ვერ ვიქ­ნე­ბით ასე­თი პრო­ცე­სე­ბის წი­ნა ხაზ­ზე, პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მიმ­ღე­ბე­ბი – ჩვე­ნი ად­გი­ლი უნ­და ვი­ცო­დეთ და ასე უფ­რო­სი ძმის იმედ­ზე გა­ყო­ყო­ჩე­ბუ­ლი პა­ტა­რა ბავ­შ­ვი­ვით არ უნ­და ვიქ­ცე­ო­დეთ.

NATO-ში შეს­ვ­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, რო­გორ იქ­ნე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო რე­გი­ო­ნუ­ლი ძა­ლა და არა დი­დი გე­ო­პო­ლი­ტი­კუ­რი ალი­ან­სის წევ­რი?

რე­გი­ო­ნა­ლუ­რი მო­თა­მა­შე­ო­ბა და გლო­ბა­ლუ­რი მო­თა­მა­შე­ო­ბა არ უკავ­შირ­დე­ბა NATO-ს წევ­რო­ბას ან არ­წევ­რო­ბას. მა­გა­ლი­თად, თურ­ქე­თი NATO-ს წევ­რია – და არის მო­თა­მა­შე რე­გი­ონ­შიც და გლო­ბა­ლუ­რა­დაც. მაგ­რამ NATO-ს წევ­რია ბულ­გა­რე­თიც – რო­მე­ლიც ვერ არის გლო­ბა­ლუ­რი მო­თა­მა­შე. სა­ა­კაშ­ვი­ლის მის­წ­რა­ფე­ბა, ჰქონ­დეს გერ­მა­ნი­ა­ზე უკე­თე­სი სკო­ლე­ბი, ნორ­ვე­გი­ა­ზე უკე­თე­სი სა­ა­ვად­მ­ყო­ფო­ე­ბი და ა.შ., არის ისე­თი ამო­ცა­ნე­ბის და­სახ­ვა, რო­მე­ლიც არა­რე­ა­ლის­ტუ­რი და უსარ­გებ­ლო­ა. ძა­ლი­ან ბევ­რი წე­ლი დაგ­ვ­ჭირ­დე­ბა, რომ თუნ­დაც სა­შუ­ა­ლო ევ­რო­პულ დო­ნეს მი­ვუ­ახ­ლოვ­დეთ, ისე­თი სას­ტარ­ტო პი­რო­ბე­ბი გვაქვს.

ამი­ტომ, რო­ცა ვამ­ბობთ, რომ ძლი­ე­რი რე­გი­ო­ნა­ლუ­რი მო­თა­მა­შე უნ­და ვი­ყოთ, ამით უნ­და შე­ვი­ტა­ნოთ ჩვე­ნი წვლი­ლი გლო­ბა­ლურ პრო­ცე­სებ­შიც და არა იმით, რომ პრე­ზი­დენ­ტი ბუ­ში ჩე­მი ძმა­კა­ცია და ახ­ლა ყვე­ლა ჭკუ­ით იყა­ვით. ამან შე­ა­ფერ­ხა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სვლა NATO-ში. რე­ა­ლის­ტე­ბი უნ­და ვი­ყოთ, ჩვე­ნი ად­გი­ლი და წო­ნა ვი­ცო­დეთ.

ოკუ­პი­რე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­ებს რაც შე­ე­ხე­ბა, კონ­კ­რე­ტუ­ლად რა ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გ­მა იგეგ­მე­ბა ამ სა­კითხის მო­საგ­ვა­რებ­ლად? რამ­დე­ნად ოპ­ტი­მის­ტუ­რად ხართ გან­წყო­ბი­ლი, რომ რუ­სე­თი ამ ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის დე­ო­კუ­პა­ცი­ას მო­ახ­დენს?

დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, აფხა­ზე­ბი, ოსე­ბი, ქარ­თ­ვე­ლე­ბი ერთ სა­ხელ­მ­წი­ფო­ში ვიცხოვ­რებთ. მაგ­რამ ეს ვერ იქ­ნე­ბა სწრა­ფად. ეს იქ­ნე­ბა მა­შინ, რო­ცა არა მხო­ლოდ ქარ­თ­ვე­ლებს გვენ­დო­მე­ბა, რომ ერ­თი­ან სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რივ სივ­რ­ცე­ში ვიცხოვ­როთ, არა­მედ აფხა­ზებ­საც და ოსებ­საც. მათ რომ ეს სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნ­დეთ და ეს მა­თი თა­ვი­სუ­ფა­ლი არ­ჩე­ვა­ნი იყოს, ამას ძა­ლი­ან ბევ­რი რამ სჭირ­დე­ბა – პირ­ველ რიგ­ში, დღე­ვან­დე­ლი დე ფაქ­ტო სა­ქარ­თ­ვე­ლოს წინ­ს­ვ­ლა, გა­რან­ტი­ა, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი იცხოვ­რე­ბენ უსაფ­რ­თხოდ.

ეს არის ჩვე­ნი სა­ში­ნაო და­ვა­ლე­ბა. აქ ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ა, სა­ერ­თა­შო­რი­სო დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის პო­ზი­ცი­ის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა და გამ­ყა­რე­ბა არა­ღი­ა­რე­ბის პო­ლი­ტი­კის თა­ო­ბა­ზე. ასე­ვე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია რუ­სეთ­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბი. დღე­ვან­დე­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბით, გარ­კ­ვე­უ­ლი ჩი­ხი­ა, მაგ­რამ შე­უძ­ლე­ბე­ლი­ა, ყვე­ლა ის­ტო­რი­ულ ეპო­ქა­ში ერ­თ­ნა­ი­რად გაგ­რ­ძელ­დეს რუ­სე­თის პო­ლი­ტი­კა. იყო საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის პე­რი­ო­დი, გორ­ბა­ჩო­ვის პე­რი­ო­დი, ელ­ცი­ნის პე­რი­ო­დი, არის პუ­ტი­ნი. პე­რი­ო­დე­ბი იქაც იც­ვ­ლე­ბა, ხელ­საყ­რელ მო­მენტს უნ­და და­ვე­ლო­დოთ – არა სამ­ხედ­რო ოპე­რა­ცი­ის­თ­ვის, ფი­ლიგ­რა­ნუ­ლი წე­სით წარ­მო­ე­ბუ­ლი სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კაა ამის წა­მა­ლი. და­ბო­ლოს – თა­ვად სამ­ხ­რეთ ოსეთ­სა და აფხა­ზეთ­ში სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ფორ­მი­რე­ბა, ამის­თ­ვის ხე­ლის შეწყო­ბა და არა ხე­ლის შეშ­ლა. ახალ უმ­რავ­ლე­სო­ბას გვერ­გო ძა­ლი­ან რთუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი, მაგ­რამ უნ­და გა­ვუმ­კ­ლავ­დეთ. აქ პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბის ჯა­დოს­ნუ­რი ჯო­ხი არ არ­სე­ბობს.

 

კომენტარები