იდენტობა

აქცია ”დაიცავი ზნეობა” იდენტობის წინააღმდეგ

სასტუმრო რედისონში, ორგანიზაცია იდენტობამ და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერთა ჯგუფმა პრესკონფერენცია გამართეს. პარალელურად რედისონთან მოქალაქეთა ჯგუფი

სას­ტუმ­რო რე­დი­სონ­ში, ორ­გა­ნი­ზა­ცია იდენ­ტო­ბამ და ქალ­თა ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბის მხარ­დამ­ჭერ­თა ჯგუფ­მა პრეს­კონ­ფე­რენ­ცია გა­მარ­თეს. პა­რა­ლე­ლუ­რად, რე­დი­სონ­თან მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი შე­იკ­რიბ­ნენ, რომ­ლე­ბიც 17 მა­ი­სის­თვის და­გეგ­მილ აქ­ცი­ას აპ­რო­ტეს­ტებ­დნენ.

20-წუ­თი­ა­ნი მდუ­მა­რე აქ­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბა, 17 მა­ისს, ჰო­მო­ფო­ბი­ა­სა და ტრან­სფო­ბი­ას­თან ბრძო­ლის სა­ერ­თა­შო­რი­სო დღეს არის და­გეგ­მი­ლი. 

კომენტარები